Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Aerospace Engineer Role

                                                                 Be part of an innovative and progressive company in the West!                                                           

ÉireComposites is involved in the design, development and manufacture of composite components and assemblies for the Aerospace, Space, Renewable Energy and Industrial sectors. ÉireComposites manufactures flight critical parts for aircraft such as the Bombardier Global 5500 and the Airbus A220. Parts manufactured by ÉireComposites have been flying on commercial aircraft since 2008. A vacancy now exists for an Aerospace Engineer to join the team to help support the growth of the business.

This is a full-time permanent role and the working time arrangement is Monday to Thursday 8.30 – 5pm and 8.30 – 3.30pm on Fridays.  Remote working is an option to work out, with a minimum of three days on site.

 

Responsibilities:

 • Provide technical co-ordination and knowledge of new aerospace composites projects.
 • Liaise with customers on engineering tasks.
 • Continuous development of manufacturing and assembly procedures to improve efficiency and quality of components.
 • Creating work instructions and assembly instructions to aid the manufacture of components.
 • Actively monitoring customer change orders, drawings and recording changes in accordance with company procedures.
 • Assisting the Engineering Team on various tasks.
 • Working closely with the Production Leaders to ensure delivery dates are adhered to.
 • Implement design ideas and coordinate them into new projects / engage with Design Team to ensure hard and soft services requirements in accordance with company procedures. 

Requirements:

 • Minimum of 5 years’ experience in an aerospace manufacturing OEM or a tier one or tier two supplier.
 • A level 8 degree in Aerospace or Mechanical engineering.
 • Experience with composite materials.
 • Knowledge of CATIA V5 and Solidworks.
 • Ability to manage projects and to lead and participate in cross-functional teams to accomplish engineering initiatives.
 • Experience in reading and interpreting aircraft engineering documents.
 • Experience in an Aerospace OEM or Tier 1 manufacturer.
 • Skill in applying systems thinking to improve manufacturability of components and to resolve quality problems.
 • Knowledge of both production and design processes including aircraft industry standard repair methods.
 • Ability to develop innovative revisions to the design and manufacture of advanced composite components, and new material integration.
 • Skill in the initiation of design and process changes.
 • Ability to communicate effectively, act decisively, and to demonstrate innovation and resourcefulness.
 • Ability to develop, implement and integrate technical curriculum.
 • Strong written and oral communication skills.
 • Knowledge of engineering documentation

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

Benefits:

 • Competitive Salary relative to experience and qualifications.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Company pension.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Hybrid working arrangements potential.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Career development.
 • On-site parking & canteen.
 • Work wear provided.

Ról Innealtóra Aeraspáis

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 Tá ÉireComposites páirteach i bhforbairt an dearaidh agus i ndéanamh comhpháirteanna comhchodacha agus cóimeálacha do na hearnálacha Aeraspáis, Spáis, Fuinnimh In-athnuaite agus Tionscail. Déanann ÉireComposites páirteanna criticiúla eitleoireachta d’aerárthaigh ar nós an Global 5500 agus an Airbus A220. Tá páirteanna a rinne ÉireComposites á n-úsáid ar aerárthaigh tráchtála ó 2008. Tá folúntas ann anois d’Innealtóir Aeraspáis chun dul ar ár bhfoireann agus cabhair a thabhairt mar thacú le fás an ghnó. 

Ról buan lánaimseartha atá anseo agus is iad na hamanna oibre atá leagtha síos ná Luan go Déardaoin 8.30 – 5pm agus 8.30 – 3.30pm ar an Aoine.  Tá rogha ann socrú a dhéanamh chun oibriú ó chian, ach go gcaithfear trí lá ar a laghad a oibriú ar an láthair.

Freagrachtaí:

 • Comhordú agus eolas teicniúil a chur ar fáil faoi thionscadail ábhar comhchodach aeraspáis.
 • Dul i gcomhairle le custaiméirí faoi thascanna innealtóireachta.
 • Forbairt leanúnach ar nósanna imeachta maidir le déantúsaíocht agus cóimeáil, chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar cháilíocht na gcomhpháirteanna.
 • Treoracha oibre agus treoracha cóimeála a chruthú chun cuidiú le déanamh na gcomhpháirteanna.
 • Monatóireacht ghníomhach a dhéanamh ar athruithe a dhéanann custaiméirí ar orduithe agus líníochtaí, agus na hathruithe a thaifead de réir nósanna imeachta na cuideachta.
 • Cuidiú leis an bhfoireann Innealtóireachta ar thascanna éagsúla.
 • Oibriú go dlúth leis na Ceannairí Táirgthe chun a chinntiú go gcloífear leis na dátaí seachadta.
 • Smaointe dearaidh a chur i bhfeidhm agus iad a chomhordú le tionscadail nua / dul i gcomhairle leis an bhfoireann deartha chun riachtanais na seirbhísí crua agus boga a chinntiú ar aon dul le nósanna imeachta na cuideachta.

Riachtanais

 • Taithí 5 bliana ar a laghad in OEM déantúsaíochta aeraspáis nó le soláthróir leibhéal a haon nó leibhéal a dó.
 • Céim leibhéal 8 san Aeraspás nó céim san Innealtóireacht Mheicniúil.
 • Taithí ar ábhair chomhchodacha.
 • Eolas ar CATIA V5 agus SolidWorks.
 • A bheith in ann tionscadail a bhainistiú mar aon le ceannasaíocht a thabhairt agus a bheith páirteach i bhfoirne ilréimsiúla chun tionscnaimh innealtóireachta a chur i gcrích.
 • Taithí ar dhoiciméid innealtóireachta aerárthaí a léamh agus a léirmhíniú.
 • Taithí ar OEM Aeraspáis nó le déantóir Leibhéal 1.
 • Scil a bheith ag an duine i bhfeidhmiú smaointeoireacht córas chun in-déantúsú comhpháirteanna a fheabhsú agus chun fadhbanna cáilíochta a réiteach.
 • Eolas ar phróisis tháirgeachta agus dheartha, modhanna caighdeánacha deisiúcháin an tionscail aerárthaí san áireamh.
 • A bheith in ann leasuithe nuálacha a fhorbairt ar dhearadh agus ar dhéantúsú comhpháirteanna comhchodacha ardleibhéil, agus ábhar nua a chomhtháthú.
 • Scil chun athruithe i ndearadh agus i bpróiseáil a ghríosadh.
 • A bheith in ann cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus feidhmiú go deimhneach, mar aon le nuálaíocht agus acmhainneacht a léiriú.
 • A bheith in ann curaclam teicniúil a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a chomhtháthú.
 • Scileanna láidre cumarsáide, scríofa agus ó bhéal.
 • Eolas ar cháipéisíocht innealtóireachta

Seol isteach d’fhormáid CV féin, le do thoil.  Ar an drochuair, ní féidir linn freagra a thabhairt ar gach CV a fhaigheann muid mar gheall ar an líon acu a bhíonn i gceist. Ach é sin ráite, tabharfaidh muid freagra d’iarrthóirí a thagann chuig agallamh agus cuirfear aiseolas ar fáil má iarrtar é.  Tá ár sainchuntais poist go léir ar fáil go hiomlán i mBéarla agus i nGaeilge araon ar www.eirecomposites.com, agus ansin freisin gheobhaidh tú breis eolais faoinár ngnó.   Seol do CV go dtí hr@eirecomposites.com.

Buntáistí:

 • Tuarastal Iomaíoch a bheidh gaolmhar le taithí agus cáilíochtaí.
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach,
 • Ról buan.
 • Pinsean cuideachta.
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Fiche lá saoire bhliantúil.
 • Ionchas chun socruithe oibre hibrideacha a shocrú.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Traenáil & forbairt.
 • Forbairt gairme.
 • Páirceáil & ceaintín ar an láthair.
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.
Translate »