Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Graduate R&D Engineer

Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites based in Connemara, is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, marine, sports and automotive sectors. ÉireComposites has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials. Remote work is not available for this position.

We have an opportunity for a R&D engineer to work in an exciting sector and where development and support for role will be provided inhouse.  This is an ideal role for an early career engineer candidate or graduate. This is a full-time permanent role, and the working time arrangement is Monday to Thursday 8.30 – 5pm and 8.30 – 3.30pm on Fridays. 

As an Engineer at ÉireComposites, your deliverables will mainly include but are not limited to the below mentioned responsibilities:

 

Duties and Responsibilities:

 • Defining research agendas for the company.
 • Developing research proposals for organizations like the European Space Agency, the European Commission, and the Sustainable Energy Authority of Ireland.
 • Performing research activities and generating project reports.
 • Designing and manufacturing of cutting-edge composite parts.
 • Implementation of process control and quality management systems.
 • Working as part of the engineering team to plan and deliver projects.
 • Complete routine tasks with minimal supervision.
 • Maintain a clean and organized work area to facilitate manufacturing and research functions.
 • Work in a cleanroom environment/industrial production area.
 • Undertake all other duties as assigned by engineering manager.
 • Work in a fast-paced environment and to assist with manufacturing tasks as demands arise.

 Qualifications & Experience:

 • Full Driver’s EU / Irish License.
 • A technical or scientific degree from a leading university, preferably in mechanical engineering, manufacturing, design, or a similar field.
 • Good general technical skills and a willingness to learn new skills.
 • A target driven attitude with the desire to succeed.
 • Ability to travel to visit customers and attend trade shows.
 • A qualification in and or working knowledge of CAD desirable not essential.
 • A qualification in and or track record of Project Management desirable not essential.

Skills and Abilities:

 • Self-motivated and willing to work on own initiative.
 • Effective team member contributing to their own team and cross functionally.
 • Strong interpersonal, organizational and communication skills.
 • Comfortable in managing competing priorities.
 • Strong writing skills.
 • High levels of motivation and ambition.
 • Open to ongoing learning, development, and cross training.

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will regret all short-listed candidates from interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.

Salary:

Salary range will be commensurate with experience.

Benefits:

 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra.
 • Company Pension plan with three percent contribution.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Work wear provided and Personal Protective Equipment.
 • Twenty days annual leave.
 • Training and Development
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • On-site parking & canteen.

Innealtóir T&F Iarchéime

Bí mar pháirt de comhlacht nuálach agus forásach san Iarthar!

Comhlacht nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) i nGaillimh, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha. Níl cianobair ar fáil don phost seo.

Tá oscailt againn anois d’Innealtóir T&F iarchéime chun dul ag obair in earnáil spreagúil, agus chun leas a bhaint as fobairt agus tacaíocht a chuirfear ar fáil intí. Is ról foirfe é seo d’iarrthóir nó céimí innealtóra luathghairme.

Is ról lán-aimseartha, buan í an post seo, agus is iad 8:30r.n. – 5:00i.n. Luan – Déardaoin, agus 8:30r.n. – 3:30i.n. ar an Aoine na huaireanta oibre.

Freagrachtaí agus Dualgaisí:

 • Cláir oibre taighde a shainiú don chomhlacht.
 • Tograí taighde a fhorbairt d’eagraíochtaí ar nós Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, Coimisiún na hEorpa agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.
 • Gníomhaíochtaí taighde a dhéanamh agus tuarascálacha tionscadail a ghiniúint.
 • Páirteanna comhchodacha ceannródaíocha a dhearadh agus a dhéantúsu.
 • Rialú próiseas agus córais bhainistíochta cáilíochta a chur i bhfeidhm.
 • Oibriú mar chuid den fhoireann innealtóireachta chun tionscadail a phleanáil agus a sheachadadh.
 • Tascanna gnáthaimh a dhéanamh gan maoirseacht.
 • Láthair oibre a choinneál glan agus eagraithe chun feidhmeanna déantúsaíochta agus taighde a áisiú.
 • Dul ag obair i seomra íonghlan/limistéar déantúsaíochta tionsclaíoch.
 • Aon dualgaisí eile ón mbainisteoir innealtóireachta a chur i gcrích.
 • Feidhmiú i dtimpeallacht a bhogann go tapa agus cuidiú le tascanna déantúsaíochta má theastaíonn.

 Cáilíochtaí agus Taithí:

 • Ceadúnas iomlán tiomána (AE/Éireannach).
 • Céim theicniúil nó eolaíoch ó ollscoil aitheanta, agus b’fhearr gur céin san innealtóireacht mheicniúil, déantúsaíocht, dearadh, nó réimse den chineál céanna a bheadh i gceist.
 • Scileanna ginearálta teicniúil maithe agus bheith sásta scileanna nua a fhoghlaim.
 • Dearcadh spriocthiomáinte agus mian láidir rathúlachta.
 • Ábalta taisteal chun bualadh le custaiméirí agus freastail ar seónna trádála.
 • Bheadh cáilíocht agus/nó eolas reatha bainteach le CAD mar bhuntáiste ach níl sé riachtanach.
 • Bheadh cáilíocht agus/nó cuntas teiste i mbainistíocht tionscadail úsáideach ach níl sé riachtanach.

 Scileanna agus Cumais:

 • A bheith féinspreagtha agus sásta oibriú ar do chonlán féin.
 • A bheith mar bhall éifeachtach foirne agus bheith in ann cur le d’fhoireann féin agus oibriú go hilréimsiúil.
 • Scileanna láidre idirphearsanta, eagraíochtúla agus cumarsáide.
 • A bheith compordach ag bainistiú tosaíochtaí atá in iomaíocht lena chéile.
 • Scileanna láidre scríbhneoireachta.
 • Leibhéil arda spreagúlachta agus uaillmhéine.
 • Sásta dul faoi thraenáil, forbairt agus tras-oiliúint go leanúnach.

Seol isteach do leagan féin de do CV chuig hr@eirecomposites.com.   Faraor, ní féidir linn chuile CV a fhreagairt, ach freagrófar chuile iarrthóir a théann faoi agallamh agus tabharfar aiseolas dóibh má iarrtar. Tá cur síos ar chuile post atá againn le fail i nGaeilge agus i mBéarla ar www.eirecomposites.com, áit gur féidir níos mó eolas a fháil faoinár gcomhlacht freisin. 

 

Pá:

Beidh an raon tuarastail ar cóimhéid leis an taithí.

 

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach.
 • Plean pinsine comhlachta.
 • Críochnú luath ar an Aoine.
 • Árachas báis le linn seirbhíse/saoil.
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.
 • Fiche lá saoire bhliantúil.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Oiliúint & forbairt.
 • Páirceáil & ceaintín ar an láthair.
Translate »