Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

ÉireComposites awarded funding for MAREWIND Project

ÉireComposites is delighted to announce that the MAREWIND project has been officially launched after a 2-day online kick-off meeting held on the 13th & 14th of January 2021. This ambitious H2020 project has brought together a team of 16 partners made up of business, technological and scientific experts from 7 countries across Europe and aims to contribute to the EU’s climate targets by improving the wind offshore sector. The project will be launched for 4 years and implementation work has already begun. The project received €7 953 783 from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme to enhance materials durability, recyclability, and reduce maintenance in offshore structures wind industry, while extending the service life of the wind facilities and create new job opportunities.

Over the next 4 years the project will focus on the following:

  Enhancing corrosion protection systems and durability,

  Effective and durable antifouling solutions without using biocides,

  Erosion protection and mechanical reinforcement in wind blades,

  Predictive modelling and monitoring and

  Increasing recyclability.

MAREWIND will pave the way for the next generation offshore wind turbines that will aim to solve the many challenges that the industry is facing, including technological, economical and societal challenges. Additionally, the project will help to strengthen Europe’s positions as a leading role in the global offshore wind industry with a current 22,072 MW of installed devices followed by Asia and North America. 

The project methodology is expected to highly impact the EU offshore wind industry, which is projected to have the largest contribution to the renewable energy targets for 2030:

  Maintaining/improving performance properties.

  Optimized material costs and improve durability

  Significant reduction of life cycle costs.

  Cost reduction for offshore energy production of about 40% levelized cost of energy.

  Reduction on environmental impact by 35%.

  Creating growth and jobs in Europe by strengthening the European industrial technology base.

  Reducing CO2 emission and fuel dependency: 3,5 ktoe in short term and 13,6 at mid-long term.

ÉireComposites’ major contribution in MAREWIND is as an SME partner and wind blade manufacturer. ÉireComposites’ alternative manufacturing methods based on powder epoxy, will be used in this project to effectively produce larger carbon-fibre spar caps. The Company will also design the wind blade component required for the erosion and other failure mode studies. ÉireComposites, along with other industry partners, will be responsible to ensure that the project is run as close to-market as possible.

MAREWIND – Réitigh ábhar do Laghduithe Costais agus Fad a chur leis an Saolré ar shaoráidí GAOITHE eischósta

 

Tá an-áthas ar ÉireComposites a fhógairt go bhfuil an tionscadal MAREWIND seolta go hoifigiúil tar éis cruinnithe tosaigh 2 lá ar líne a reáchtáladh ar an 13ú & 14ú Eanáir 2021. Don tionscadal uaillmhianach H2020 seo, tugadh foireann de 16 chomhpháirtí le chéile  comhdhéanta de shaineolaithe teicneolaíocha agus eolaíocha as 7 dtír ar fud na hEorpa agus é mar aidhm go ndéanfar ionchur i spriocanna aeráide an AE trí fheabhas a chur ar earnáil na gaoithe amach ón gcósta. Beidh an tionscadal seolta ar feadh 4 bliana agus tá tús curtha leis an obair fheidhmithe cheana féin. Fuair an tionscadal €7 953 783 ó chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh chun feabhas a chur ar mharthanacht agus in-athchúrsáilteacht na n-ábhar, agus laghdú a dhéanamh ar chothabháil struchtúir thionscal na gaoithe amach ón gcósta, mar aon le a bheith ag cur fad le saol seirbhíse na saoráidí gaoithe agus deiseanna nua fostaíochta a chruthú.

Thar na 4 bliana seo romhainn, díreoidh an tionscadal ar na nithe seo a leanas:

Feabhas a chur ar chosaint na gcóras ó chreimeadh agus ar mharthanacht,

Réitigh éifeachtacha agus mharthanacha frithbhréantais gan aon bhithicídí a úsáid,

Cosaint ó chreimeadh agus athneartú meicniúil ar na lanna gaoithe,

Múnlú intuartha agus monatóireacht, agus

In-athchúrsáilteacht a mhéadú.

 

Réiteoidh MAREWIND an bealach don chéad ghlúin eile de thuirbíní gaoithe amach ón gcósta a dhíreoidh ar réiteach a fháil ar an iomad dúshlán a bheidh roimh an tionscal, lena n-airítear dúshláin theicneolaíocha, eacnamúla agus shochaíocha. Lena chois sin, cuideoidh an tionscadal chun suíomh na hEorpa a neartú mar ról ceannródaíoch i dtionscal na gaoithe amach ón gcósta agus 22,072 MW d’fhearais reatha suiteáilte faoi láthair, iomlán atá chun cinn ar an Áis agus Meiriceá Thuaidh.

Meastar go mbeidh tionchar mór ag modheolaíocht an tionscadail ar thionscal na gaoithe amach ón gcósta san AE, agus é tuartha gurb aige is mó a mbeidh ionchur sna spriocanna don fhuinneamh in-athnuaite do 2030:

Cothabháil/feabhsú na n-airíonna feidhmíochta.

Barrfheabhas a chur ar chostais na n-ábhar agus marthanacht a fheabhsú

Laghdú suntasach ar na costais saolré.

Laghdú de 40%, geall leis, ar na meánchostais fuinnimh don fhuinnimh eischósta.

Laghdú 35% ar an tionchar timpeallachta.

Forás agus jabanna a chruthú san Eoraip trí threisiú a dhéanamh ar an mbonn teicneolaíochta tionscail Eorpaigh.

Astúcháin CO2 agus spleáchas ar bhreosla a laghdú: 3,5 ktoe sa ghearrthéarma agus 13,6 sa mheántéarma-fadtéarma.

 

Is é an t-ionchar is mó a bheidh ag ÉireComposites in MAREWIND ná a bheith mar chomhpháirtí SME agus ina tháirgeoir lannaí gaoithe. Sa tionscadal seo, úsáidfear na modhanna táirgthe malartacha bunaithe ar phúdar eapocsaigh atá ag ÉireComposites chun caipíní sparra snáithín carbóin níos mó a tháirgeadh go héifeachtach. Lena chois sin, déanfaidh an Chuideachta an dearadh ar chomhábhar na lannaí gaoithe a theastóidh do na staidéir ar chreimeadh agus ar mhóid teipthe eile. Beidh ÉireComposites, i gcomhar le comhpháirtithe tionscail eile, freagrach as a chinntiú go reáchtálfar an tionscadal chomh gar don mhargadh agus is féidir.

Comhpháirtithe:

Translate »