Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Industrial Manufacturing Operator

Be part of an innovative and progressive company in the West!

ÉireComposites based in Connemara, is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy and automotive sectors. ÉireComposites has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials. Remote work is not available for this position.

Responsibilities include:

The manufacturing operator is responsible for the assembly of composite parts as per instructions and processes trained in. 

 • Kitting of material as per kit drawings or templates.
 • Layup of dry material.
 • Manufacture of composite laminates.
 • Vacuum bagging.
 • Sanding, grinding, polishing.
 • Complete routine tasks with minimal supervision.
 • Complete relevant documentation.
 • Maintain a clean and organized work area to facilitate manufacturing functions.
 • Undertake all other duties as assigned by the Operations Manager. 

Core Job Requirements:

 • Full European/Irish Driver’s License is required.
 • Excellent attention to detail is required.
 • Individual will be required to be mobile, with frequent standing, bending, reaching grasping, stooping and walking are requirements for role.
 • Excellent manual dexterity i.e., experience in carpentry/crafts/hairdresser/making things with your hands is preferable.
 • Leaving certificate or equivalent is preferred although not essential.
 • Proficiency in the English language is required.
 • Work experience in a manufacturing team environment is preferred although not essential.
 • Ability to learn on the job and have a willingness to update skills and versatility in core business areas as required.
 • The prospective candidate must be able to demonstrate a positive can-do attitude, professional approach and self-motivation in completing assigned tasks.
 • Possess excellent communication and interpersonal skills.
 • Demonstrates good problem-solving capability.

Starting Salary: €26,000 per year. 

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

Benefits:

 • Competitive Salary.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Company Pension plan.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Work wear provided.
 • On-site parking & canteen.

Oibritheoir Déantúsaíochta Tionsclaíoch

Bí páirteach i gcomhlacht nuálach agus forásach san Iarthar!

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá lonnaithe i gConamara agus ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, shnáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.  Níl obair ó chian ar fáil don phost seo.

 

Áirithe ar na freagrachtaí tá:

Tá an oibritheoir déantúsaíochta freagrach as páirteanna chomhchodacha a chur le chéile ag leanacht treoracha agus na próisis a thaispeántar.

 • Ábhair a fheistiú de réir líníochtaí feistis nó teimpléid.
 • Ábhair tirim a chisealú.
 • Lannáin chomhchodacha a tháirgeadh.
 • Folúsphacáil
 • Greanáil, líomhadh agus snasú.
 • Gnáth-thascanna a chur i gcrích gan mórán maoirseachta.
 • Doiciméadú ábhartha a chríochnú.
 • Spás oibre glan agus eagraithe a choinneáil chun freastal ar fheidhmeanna táirgeachta.
 • Dualgais eile de réir mar a shocróidh an Maoirseoir Táirgthe. 

Riachtanais:

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána.
 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Caithfidh an té a roghnófar a bheith luaineach, agus a bheith in ann seasamh, lúbadh, síneadh, breith ar rudaí, cromadh síos agus siúl go minic.
 • Deaslámhacht den scoth, i.e. taithí ar shiúinéireacht/ceardaíocht/gruagaireacht/ag déanamh rudaí le do lámha.
 • Bheadh Teastas Ardteiste nó a chomhionann go maith ach níl sé riachtanach.
 • Inniúlacht sa Bhéarla.
 • B’fhearr go mbeadh taithí oibre ag an duine i dtimpeallacht déantúsaíochta foirne.
 • Caithfear bheith in ann foghlaim le linn oibre agus bheith solúbtha agus sásta a dtacar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta de réir mar  a bheidh ag teastáil.
 • Dearcadh an-dearfach, féinspreagtha agus cur chuige gairmiúil i gcomhlíonadh tascanna ainmnithe.
 • Scileanna iontacha cumarsáide agus idirphearsanta.
 • Cumas ginearálta chun fadhbanna a réiteach.

Tuarastal:

€26,000 sa bhliain le tosnú.

Seol isteach do leagan féin de do CV chuig hr@eirecomposites.com.   Faraor, ní féidir linn chuile CV a fhreagairt, ach freagrófar chuile iarrthóir a théann faoi agallamh agus tabharfar aiseolas dóibh má iarrtar. Tá cur síos ar chuile post atá againn le fáil i nGaeilge agus i mBéarla ar www.eirecomposites.com, áit gur féidir níos mó eolas a fháil faoinár gcomhlacht freisin.

Buntáistí:

 • Tuarastal Iomaíoch.
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach,
 • Ról buan.
 • Pinsean cuideachta.
 • Críochnú luath ar an Aoine.
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Fiche lá saoire bhliantúil.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Traenáil & forbairt.
 • Forbairt gairme.
 • Páirceáil & ceaintín ar an láthair.
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil.
Translate »