Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Manufacturing Technician

Be part of an innovative and progressive company in the West!

 

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy, and automotive sectors. ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials.

 

We are seeking to hire a manufacturing technician who will be responsible for manufacturing work relating to the renewable energy and marine sectors. Experience in woodwork, metalwork, machining, or a related field is an advantage. The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill set in the company’s core business area.

 

Please submit your own C.V. format, as indeed CV formats are not accepted.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will regret all short-listed candidates from interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.

 

Main Duties include:

 • Manufacturing of wooden moulds and fixtures
 • Manufacture of steel frames
 • Manufacture of composite laminates
 • To support across all departments with the analysis of material samples
 • Working knowledge of boats and the marine industry
 • Ad hoc duties that may arise

 

Skills / Competencies

 • Trade qualification in carpentry a distinct advantage
 • Other trade qualification
 • Experience in construction, setting out, fitting, or finishing
 • Experience working in a manufacturing environment
 • Knowledge of various tooling and testing equipment
 • Ability to work as part of a team or on own initiative
 • General problem-solving ability
 • Ability to read drawings

 

Benefits:

 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra
 • On-site parking & Canteen
 • Work Wear provided
 • Wellness and Team events/initiatives
 • Training
 • Death in service/life assurance.
 • Pension / PRSA deductions.

 

Teicneoir Déantúsaíochta

 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha. Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.

 

Tá muid ag iarradh teicneoir déantúsaíochta a earcú a bheidh freagrach as obair dhéantúsaíochta a bhaineann leis na hearnálacha fuinnimh in-athnuaite agus mara. Bheadh sé ina bhuntáiste go mbeadh taithí ag an iarrthóir ar adhmadóireacht, miotalóireacht, meaisíniú, nó réimse gaolmhar. Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha, go maith mar bhall foirne agus mar chumarsáidí, a bheith fonnmhar agus sásta a riar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta.

Seol isteach d’fhormáid CV féin, mar go deimhin ní ghlactar le formáid CV réamhdhéanta.

 

Áirithe ar na Príomhdhualgais tá:

 • Táirgeadh múnlaí agus daingneáin adhmaid
 • Táirgeadh frámaí cruach
 • Táirgeadh lannán comhábhar
 • Tacaíocht a thabhairt ar fud na rannóg go léir leis an anailís ar shamplaí d’ábhair
 • Buneolas ar bháid agus ar thionscal na mara
 • D’fhéadfadh go mbeadh gá le dualgais ad hoc ó am go chéile

 

Scileanna / Inniúlachtaí

 • Bheadh cáilíocht trádála i siúinéireacht ina bhuntáiste mhór
 • Cáilíocht trádála eile
 • Taithí ar fhoirgníocht, leagan amach, feistiú, nó críochnú
 • Taithí a bheith ag obair i dtimpeallacht thionsclaíoch
 • Eolas ar an trealamh éagsúil uirlisithe agus tástála
 • A bheith in ann oibriú mar chuid d’fhoireann nó ar do chonlán féin
 • Cumas ginearálta chun fadhbanna a réiteach
 • A bheith in ann líníochtaí a léamh

 

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear Éadaí Oibre ar fáil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúint
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Asbhaintí Pinsin / PRSA.

 

Chun iarratas a dhéanamh, seol do litir mhínithe agus d’fhormáid CV féin chuig hr@eirecomposites.com (OR), mar go deimhin ní ghlactar le formáid CV réamhdhéanta.

 

Translate »