Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Indreabhán, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Mechanical Engineer - Offshore Wind

An opportunity has arisen to join a dynamic and innovative company specialising in renewable energy solutions. We are seeking a talented Mechanical Engineer to help design and develop cutting-edge mechanical systems for our offshore wind projects.

Responsibilities:

 • Design and develop mechanical systems for wind turbines and floating support structures.
 • Collaborate with cross-functional teams including engineers and project managers.
 • Conduct design feasibility studies and analyse performance data to optimise mechanical systems.
 • Participate in field experiments and commissioning activities.
 • Stay current with emerging trends and technologies in the floating wind sector.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field.
 • Strong knowledge of mechanical systems, including design, analysis, and performance optimisation.
 • Experience with CAD software and numerical simulation tools and methods.
 • Excellent problem-solving and analytical skills.
 • Strong communication and collaboration skills.
 • Self-starter with the ability to work independently under pressure and react quickly to changing priorities.
 • A background in marine or wind energy sectors would be advantageous.
 • Job contains an element of travel, so a full clean driver’s license (recognised in Ireland) would be beneficial.
 • 3+ years of experience in mechanical engineering preferably in renewable energy or similar.

This is an exciting opportunity to join a fast-paced start-up and be a part of a team that is shaping the future of wind energy. We offer a competitive salary with flexible work arrangements, and opportunities for professional growth. If you are a driven and motivated engineer looking to make a lasting impact, we encourage you to apply today!

Please send CVs and a cover letter to info@marinematerialsireland.com

Innealtóir Mheicniúil – Gaoth ón Talamh

Tá deis tagtha chun cinn chun bheith mar bhall de chomhlacht fuinniúil agus nuálach ag speisialú i réitigh fuinnimh in-athnuaite. Tá muid ag cuardach Innealtóir Mheicniúil tréitheach chun cuidiú linn córais den scoth a dhearadh agus a fhorbairt d’ár dtionscadail gaoth ón talamh. 

Freagrachtaí:

 • Córais mheicniúil do thuirbíní gaoithe agus struchtúir tacaíochta ar snámh a dhearadh agus a fhorbairt.
 • Comhoibriú le foirne trasfheidhmeacha, le h-innealtóirí agus bainisteoirí tionscadail ina measc.
 • Staidéir féidearthachta dearaidh a dhéanamh agus anailís a dhéanamh ar shonraí feidhmíochta chun barr feabhais a chur ar córais mheicniúil.
 • Páirt a ghlacadh i dturgnaimh allamuigh agus gníomhaíochtaí coimisiúnaithe.
 • Fanacht suas chun dáta maidir le treochtaí agus teicneolaíochtaí san earnáil gaoithe ar snámh.

Teastálacha:

 • Céim Baitsiléara san Innealtóireacht Mheicniúil nó réimse eile ábhartha.
 • Eolas suntasach ar córais mheicniúil, le dearadh, anailís agus feidhmiú barrfheabhasaithe san áirimh.
 • Taithí le bogearraí CAD agus fearais agus modhanna insamhalta uimhriúil.
 • Cumais réiteach fadhbanna agus anailíse den scoth.
 • Scileanna láidre cumarsáide agus comhoibrithe.
 • Féin-tosaitheoir atá in ann oibriú go neamhspleách faoi bhrú, agus tosaíochtaí ag athrú a fhreagairt go tapa.
 • Bheadh buntáiste ag baint le taithí sna tionscail fuinnimh gaoithe nó muirí.
 • Ó tharla go bhfuil taisteal ag baint leis an bpost, bheadh buntáiste ag baint le ceadúnas tiománaithe iomlán a athnaítear in Éirinn.
 • 3+ bhliain taithí san inealtóireacht mheicniúil bainteach le fuinneamh inathnuaite nó a leithéid.

Is deis iontach é seo chun bheith mar bhall de ghnólacht nuathionscanta a ghluaiseann go tapa, agus foireann atá ag cruthú todhcaí an fhuinnimh gaoithe. Ofrálann muid pá iomaíoch le socruite oibre solúbtha agus deiseanna d’fhorbairt proifisiúnta. Más innealtóir tiománta agus inspreagtha thú atá ag iarraidh éifeacht inmharthanach a fhágáil, déan iarratas inniu!

Seol do CV agus clúdach litir chuig info@marinematerialsireland.com le do thoil.

 

Translate »