Údarás Industrial Estate, An Choill Rua, Inverin, Galway, Ireland,  H91Y923.

info@eirecomposites.com

+ 353 (0) 91 505 430

Mechanical Engineer

Be part of an innovative and progressive company in the West! 

ÉireComposites is an innovative design, manufacturing and testing company, involved in lightweight, high-performance fibre-reinforced composite materials, with an international blue-chip customer base of over 70 companies in the aerospace, renewable energy and automotive sectors. ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) has established accredited aerospace composites manufacturing and testing facilities in Galway, Ireland and has significant intellectual property in manufacturing and tooling for composite materials.


A vacancy now exists for a Mechanical Engineer with business development experience. See below the following responsibilities:

 • Project planning and execution
 • Design of test equipment
 • Development of test methods and operating procedures
 • Material and process development
 • Evaluation & analysis of test results
 • Liaising with customers
 • Generating project reports
 • Defining research agendas for the company and developing research proposals. Working with organizations like the European Space Agency, The European Commission and Sustainable Energy Authority of Ireland.
 • Supporting the quotation process by working on pricing for both Aerospace and non-aerospace industries
 • Supporting project onboarding and project management set-up is in place before passing it on for execution.
 • Work with Sales & CCO to ensure clients achieve an understanding of expectations, deliverable, dependencies, risks, progress is communicated clearly, and the ÉireComposites new product development process is driven to deliver on schedule and budget for all parties and key stakeholders.
 • Evaluate all key project deliverable(s), scope, as well as final product to ensure traceability of requirements, high quality and client acceptance.
 • Determine project resources and advise on the right skillset to best meet project requirements, time frames and budget
 • Continually seeks opportunities to increase customer satisfaction and deepen client relationships working closely with the CCO by building a knowledge base of each client’s business, organization, and objectives.

The Mechanical Engineer will work with both the engineering and sales teams.  The mechanical engineer will report directly to the CCO. Due to the nature of EireComposites’ blue-chip client-base and affinity towards working with innovative companies, you will have the opportunity to develop your skills by working on ground-breaking technologies.

The preferred candidate will have:

 • An engineering degree, preferably mechanical engineering.
 • A good knowledge of business management desired.
 • A target driven attitude with the desire to succeed.
 • Strong communication, influencing skills and the ability to comfortably manage multiple stakeholders.
 • Strong scientific and robust problem solving to ensure the best technical and quality solutions are achieved to support delivery of products and projects.

The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill set in the company’s core business areas.

Please submit your own C.V. format, as indeed CV formats are not accepted.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will regret all short-listed candidates from interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.eirecomposites.com, where you will also find out more information about our business.

Benefits:

 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra
 • On-site parking & Canteen
 • Work wear provided
 • Wellness and Team events/initiatives
 • Training
 • Death in service/life assurance.
 • Pension / PRSA deductions.

D’Innealtóir Meicniúil – Sainchuntas Poist – Dréachtú  i mBréagriocht 6.12.21

 

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

 

Cuideachta nuálach deartha, déantúsaíochta agus tástála is ea ÉireComposites atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe, agus bonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta acu de bhreis agus 70 cuideachta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite agus uathghluaisneacha.  Tá saoráidí creidiúnaithe aeraspáis déantúsaíochta agus tástála bunaithe ag ÉireComposites (www.ÉireComposites.com) i nGaillimh, Éire, agus tá maoin intleachtúil shuntasach acu i ndéantúsaíocht agus in uirlisiú d’ábhair chomhchodacha.

 

Tá folúntas anois againn d’Innealtóir Meicniúil le taithí  i bhforbairt gnó. Féach thíos na freagrachtaí a bheidh i gceist:

 • Pleanáil agus feidhmiú tionscadal
 • Trealamh tástála a dhearadh
 • Modhanna tástála agus nósanna imeachta oibríochta a fhorbairt
 • Ábhair agus próiseas a fhorbairt
 • Meastóireacht & anailís ar thorthaí tástála
 • Dul i gcomhairle le custaiméirí
 • Tuarascálacha tionscadail a ghiniúint
 • Cláir thaighde a shainiú don chuideachta agus tograí taighde a fhorbairt. Oibriú le heagraíochtaí ar nós Gníomhaireacht Spáis na hEorpa,  An Coimisiún Eorpach agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.
 • Tacú leis an bpróiseas luachana trí oibriú ar phraghsáil do thionscail Aeraspáis agus neamh-aeraspáis araon
 • Tacú le hionduchtú tionscadail agus bainistíocht tionscadail lena chinntiú go bhfuil an chumraíocht i bhfearas sula gcuirfear ar aghaidh é lena fheidhmiú.
  • Oibriú le Díolacháin & CCO chun a chinntiú  go bhfaighidh na cliaint tuiscint ar ionchais, táirgí insoláthartha, spleáchais agus rioscaí, go dtabharfar eolas soiléir faoin dul chun cinn, agus go dtiomáinfear an próiseas forbartha atá ag EireComposites do tháirgí nua chun iad a sheachadadh de réir sceidil agus buiséid do na páirtithe go léir agus do na páirtithe leasmhara.
  • Measúnú a dhéanamh ar na táirgí insoláthartha eochairthionscadail go léir, ar an scóip agus ar an táirge deiridh chun inrianaitheacht na riachtanas, ardchaighdeán agus inghlacthacht na gcliant a chinntiú.
  • Acmhainní tionscadail a chinntiú agus comhairle a thabhairt faoin tacar sainscileanna is fearr chun cloí le riachtanais, achair ama agus buiséad an tionscadail.
 • A bheith ag lorg deiseanna go leanúnacha chun sástacht na gcustaiméirí a mhéadú agus chun caidrimh le custaiméirí a dhaingniú ag obair go dlúth leis an CCO trí stór eolais a bhunú faoi ghnó, eagraíocht agus spriocanna gach cliant.

 

Beidh an tInnealtóir Meicniúil ag obair leis na foirne innealtóireachta agus díolacháin araon.   Tuairisceoidh an t-innealtóir meicniúil go díreach don CCO.  Mar gheall ar an mbunachar cliant d’ardchaighdeán atá ag EireComposites agus an dáimh a bheith ag obair le cuideachtaí nuálacha, beidh deis agat do chuid scileanna a fhorbairt trína bheith ag obair ar theicneolaíochtaí ceannródaíocha.

 

Beidh siad seo a leanas ag an iarrthóir a roghnófar:

 • Céim san innealtóireacht, innealtóireacht mheicniúil a bheadh inmhianaithe.
 • Bheadh eolas maith ar bhainistíocht gnó inmhianaithe.
 • Dearcadh spriocthiomáinte agus mian láidir rathúlachta.
 • Scileanna láidre cumarsáide agus tionchair mar aon le cumas a bheith in ann lucht tionchair iolracha a bhainistiú. 
 • Cumas láidir chun fadhbanna a réiteach go heolaíoch agus go daingean lena chinntiú go ndéanfar na réitigh teicniúla agus caighdeáin is fearr chun tacú le seachadadh táirgí agus tionscadail.

 

Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha, go maith mar bhall foirne agus mar chumarsáidí, a bheith fonnmhar agus sásta a riar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta.

 

Seol do litir mhínithe agus do CV chuig hr@eirecomposites.com

 

Buntáistí:

 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Oiliúint
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • Asbhaintí Pinsin / PRSA.

 

 

Translate »